• slayt
  • slayt
  • slayt
  • slayt
  • slayt
  • slayt
  • slayt
  • slayt
  • slayt
Duyurular

iZMiR DERNEK DUYURUSU 

Izmirdeki Dernegimizin daimi ayakta kalmasi için Kira,Elektrik ve Suyumuzu ödeye bilmemiz için yardima,Ayrica ihtiyaci olan dara düsen Hemserilerimiz icin yardimlariniza ihtiyac vardir.

Haydi KITRELILER Zaman yardim Zaman Dayanisma zamani 

Finansbank iban no : TR77 0011 1000 0000 0062 2889 33 

Bu iban nota havale edebilirsiniz


DERNEK ÜYELERIMIZE DUYURU
 Ankara dernegimize ait olan yarim daire diger ortagimizdan satin alinarak Dernegimiz tarafindan ödemesi yapilmistir.

Bu nedenle dernegimize 'aidat borcu' olan hemserilerimizin borçlarini en kisa zamanda ödemeleri rica ederiz.

saygilarimla yönetim kurulu adina

Adnan BASATA.


Köyümüzde yapmis oldugumuz 'Cok amacli Salon' eksikleri tamamlanmis olup yemek yapilacak servise hazir hale getirilmistir. Emegi gecen tüm hemserilerimize tesekkür eder saygilar sunarim Adnan Basata


Hemserilerim,Sayın Üyelerimiz Kitreli Derneklerimize katkılarınızı bekliyoruz.


Niğde Hava Durumu
Anket
Döviz Bilgieri
Merkez Bankası Döviz Kuru
  ALIŞ   SATIŞ
USD 0   0
EURO 0   0
       
Özlü Sözler
"İnsanda Güzel Olan Yüzdür, Yüzde Güzel Olan Gözdür. Ama İnsanı İnsan Yapan, "Ağzından Çıkan Sözdür"
Sponsorlarımız
442 Sayılı Köy Kanunu

442 Sayılı Köy Kanunu

Resmi Gazete Tarihi: 1924-04-07
Resmi Gazete Sayisi: 68

 

 

                   Kabul Tarihi                        : 18/3/1924(1)

        

Yayımlandığı Düstur         : Tertip  : 3   Cilt : 5   Sayfa : 336

 

BİRİNCİ FASIL

 

 

 

Madde1 – Nüfusuiki binden aşağı yurtlara (köy) ve nüfusu iki bin ile yirmi bin arasındaolanlara (kasaba) ve yirmi binden çok nüfusu olanlara (şehir) denir. Nüfusu ikibinden aşağı olsa dahi belediye teşkilatı mevcut olan nahiye, kaza ve vilayetmerkezleri kasaba itibar olunur. Ve Belediye Kanununa tabidir.

Madde2 – Cami,mektep, otlak, yaylak, baltalık gibi orta malları bulunan ve toplu veya dağınıkevlerde oturan insanlar bağ ve bahçe ve tarlalariyle birlikte bir köy teşkilederler.

Madde3 –Bu kanunun hükmü başlar başlamaz her köyün sınırı ihtiyar meclisi tarafındanbir kağıda yazılır. Sınır için komşu köyler ile aralarında uzlaşamadıklarıyerler varsa bu da gösterilir ve yazılan sınır kağıdı ihtiyar meclisincemühürlenerek nahiye müdürüne gönderilir. Nahiye müdürü de bu sınır kağıdınıkaza veya vilayete gönderir. Oralarda idare meclisince sınır kağıdı tetkik vetasdik olunduktan sonra tasdikli bir örneği tekrar köy ihtiyar meclisineverilmek üzere nahiye müdürüne yollandığı gibi asıl sınır kağıdı da tasdikliolarak tapu idaresine verilir. İki köy arasında uzlaşılamıyan sınırlar içinidare meclisleri tahkikat ve tetkikat yaparak sınırı beşinci maddeye göre çizipher iki köye de tasdikli birer örneğini gönderir ve bu katidir. Kazadakibütün  köylerin tasdikli sınır kağıtları tapuca bir deftere yazılıpdefterin altı idare meclisine tasdik ettirilir. Ayrıca bu tasdikli defterin birsureti de tapuca çıkarılıp idare meclisinde saklanmak üzere verilir. Köysınırlarına ait işlerde Devlet daireleri ve mahkemelerce bu tasdikli defterleresastır.

Madde4 –Bir köyün sınırı aşağıda tarif edildiği şekilde çizilir.

1 -Eskiden beri bir köyün sayılan bütün tarla, bağ, bahçe, çayır, zeytinlikpalamutluk, baltalık ve ortaklar sınır içinde kalmalı.

2 -Dağlık ve ormanlık havalide ötede beride dağınık olan evler, tarlalar, meralarparça parça en yakın köye bağlı sayılmakla beraber bunlar sınır haricindebırakılmalı yalnız her birinin adı sınır kağıdının altında yazılmalı.

3 -Sınır mümkün olduğu kadar kolay anlaşılacak surette dereler, tepeler, yollarveya diğer değişmiyen işaretli yerlerden geçmeli ve bu dere, tepe ve yollarınveya işaretli yerlerin köylüce adları ne ise behemehal sınırda sırasiyleyazılmalı.

 

—————————

(1) BuKanunun; 31/8/1956 tarih ve 6830 sayılı mülga İstimlak Kanununa aykırıhükümleri,mezkür kanunun 35. maddesi ile; 29/8/1977 tarih ve 2108 sayılı MuhtarÖdenek ve Sosyal Güvenlik Kanununa aykırı hükümleri de anılan Kanunun 7.maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

 

238

 

4 -Eğer bir köyün sınırını derelerden, tepelerden, yollardan veya diğer değişmiyenişaretli yerlerden geçirmek kabil olmazsa o halde sınır mümkün olduğu kadar düzyapılmalı ve büyük taşlar dikilerek sınır gösterilmeli.

5 -Bir köy ahalisinden bazı kimselerin başka bir köy arazisi içinde kalan dağınıktarla, bağ, bahçe gibi yerleri sahibinin bulunduğu köyün sınırında değil ötekiköyün sınırında gösterilmeli.

6 -Bir köyün sınırı mutlaka diğer köyün sınıriyle birleşmek lazım gelmez. İkiköyün sınırları arasında eskidenberi hiçbir köyün malı sayılmıyan boş arazi,dağlar, ormanlar, yaylaklar varsa bunlar gene sınırın dışında bırakılmalı.

7 -Bir köyün malı olan yaylaların o köy ihtiyar meclisi tarafından ayrıca sınırıçizilmekle beraber bu sınır kağıdı asıl köyün sınır kağıdı ile birleştirilmeli.

Madde5 – İkiköy arasında nizalı sınırların çizilmesi için Hükümetin emriyle iki  köyheyeti ihtiyariyesi bir araya toplanarak işin kendi aralarında düzeltilmesiiçin  çalışılır. Gene uzlaşamadıkları halde idare meclisi tetkikat vetahkikat yaparak altı ay içinde doğrudan doğruya sınırı çizer ve bu kati olur.Beş sene müddetle değiştirilemez.

Birköy sınırı; bu kanun mucibince çizildikten beş sene sonra hasıl olacak lüzum veihtiyaç üzerine ihtiyar meclisi sınırın büyültülüp küçültülmesi için müracaattabulunabilir. Şayet bu sınırın büyütülmesi veya küçültülmesi başka bir köyedokunmuyorsa vilayet veya kaza idare meclisleri karariyle sınır tashih olunurve tasdikli deftere yazılır.

Sınırınbüyültülmesi veya küçültülmesi başka bir köye dokunuyorsa bu maddenin birincifıkrasına göre mesele halledilir.

Madde6 – (Değişik: 25/2/1998 - 4342/34 md.) Birkaç köy arasında müşterek olan sıvat,sulak, pınar ve baltalık gibi yerler eğer bir köy sınırı içinde kalıyorsa oköyün malı olmakla beraber diğer köyler de eskisi gibi istifade ederler.

Bugibi müşterek yerler bir köy sınırı içinde kalmıyorsa buralardan istifade edenköylerin müştereken malı olup her köyün sınır kağıdında bu hakları yazılır vemüştereken koruyup eskisi gibi istifade ederler.

Madde7 – Köybir yerden bir yere götürülebilen veya götürülemiyen mallara sahip olan ve işbukanun ile kendisine verilen işleri yapan başlı başına bir varlıktır. Buna(şahsı manevi) denir.

Madde8 –Köyün orta malı kanun karşısında Devlet malı gibi korunur. Bu türlü mallara eluzatanlar Devlet malına el uzatanlar gibi ceza görürler.

Madde9 –İşbu kanun ile köye verilen işleri görmek (Köy muhtarının) ve (İhtiyarmeclisinin) vazifesidir.

Madde10 –Muhtar, köyün başıdır. İşbu kanuna göre köy işlerinde söz söylemek, emir vermekve emrini yaptırmak muhtarın hakkıdır.

MuhtarDevletin memurudur. Devlet işlerinde vazifesini (36) ncı maddeye göre yapar.

Madde11 –Köy muhtarının ve yapacağı işte köy muhtariyle birlik olanlara köy işlerindefenalıkları anlaşılırsa Devlet memuru gibi muhakeme edilirler ve ceza görürler.

 

İKİNCİ FASIL

Köyişleri

 

Madde12 – Köyeait işler ikiye ayrılır:

1 -Mecburi olan işler;

2 -Köylünün isteğine bağlı olan işler.

 

239

 

Köylümecburi olan işleri görmezse ceza görür. İsteğine bağlı olan işlerde cezayoktur. Ancak köylünün isteğine bağlı bu gibi işlerde köy derneğinin yarısındançoğu hükmederler ve vilayete bağlı olan yerlerde vali ve kazaya bağlı olanköylerde kaymakamın rızasını alırlarsa o iş bütün köylü için mecburi olur.Veyapmıyan ceza görür.

Madde13 – Köylününmecburi işleri şunlardır:

1 -Sıtma, sivrisinek tarafından aşılandığı ve sivrisinek de su birikintilerindebarındığı ve ürediği için her şeyden evvel köy sınırı dahilindeki subirikintilerini kurutmak;

2 -Köye kapalı yoldan içilecek su getirmek ve çeşme yapmak, köyün içtiği su kapalıgeliyorsa yolunda delik deşik bırakmamak ve mezarlıktan veya süprüntülük vegübrelikten geçiyorsa yolunu değiştirmek;

3 -Köylerdeki kuyu ağızlarına bir arşın yüksekliğinde bilezik ve etrafını ikimetre eninde harçlı döşeme ile çevirmek;

4 -Evlerde odalarla ahırları bir duvarla birbirinden ayırmak;

5 -Köyün her evinde üstü kapalı ve kuyulu veya lağımlı bir hela yapmak ve köyünmünasip bir yerinde herkes için kuyusu kapalı veya lağımlı bir (hela) yapmak;

6 -Evlerden dökülecek pis suların kuyu, çeşme, pınar sularına karışmıyarak ayrıcaakıp gitmesi için üstü kapalı akıntı yapmak;

7 -Köyde evlerin etrafını ve köyün sokaklarını temiz tutmak, her ev kendi önünüsüpürmek;

8 -Çeşme, kuyu ve pınar başlarında gübre, süprüntü  bulundurmayıp daima temiztutmak, ve fazla sular etrafa yayılarak bataklık yapmaması için akıntı yapmak;

9 -Köyün süprüntü ve gübreliğini köyden uzakça yol üstü olmıyan sapa ve rüzgaraltıyerlerde yapmak ve herkese o gübrelikten ayrı yerler gösterilmek;

10- Her köyün bir başından öbür başına kadar çaprazlama iki yol yapmak (bu yollarköy meydanından geçecektir.)

11- Köyün büyüklüğüne göre orta yerinde ve mümkün olamazsa kenarında bir meydanaçmak;

12- Köy meydanının bir tarafında ihtiyar meclisinin toplanıp köyün işlerinigörüşmeleri için bir köy odası yapmak;

13- Köy, yol üzerinde uğrak ve konuk ise köy odası yanında ocaklı ve ahırlı birkonuk odası yapmak;

14- Köyde bir mescit yapmak (yeniden yapılacak ise köy meydanının bir tarafınayapılacaktır.);

15- Köyde maarif idarelerinin vereceği örneğe göre bir mektep yapmak (yenidenyapılacak ise köyün en havadar bir tarafına yapılacak ve mektebin herhalde birbahçesi bulunacaktır.);

16- Köy yollarının ve meydanının etrafına ve köyün içinde ve etrafındaki sukenarlarına ve mezarlıklara ve mezarlık ile köy arasına ağaç dikmek. (Köylü hersene adam başına en az bir ağaç dikecek ve bu ağaç tamamen tutup yeşilleninciyekadar ağaca bakacak va yeni dikilmişlere hayvanların sürünerek ve kemirerekzarar vermesinin önünü almak için etrafına çalı çırpı sarıp muhkemcebağlıyacaktır.);

 

240

17- Köy korusunu muhafaza etmek;

18 - Köyden Hükümet merkezine veyakomşu köylere giden yolların kendi sınırı içindeki kısmını yapmak ve onarmak veyollar üzerindeki küçük hendek ve derelerin üstlerine köprü yapmak ve yolüzerinden gelip gitmeğe zorluk verecek şeyleri kırmak, kaldırmak. (Bir yolüzerindeki işlerin köyden köy sınırının bittiği yere kadar olanı o köyündür.);

19- Köy halkından askerde bulunanların ve bakacağı olmıyan öksüzlerintarlalarını, bağ ve bahçelerini (imece) yoliyle sürüp ekmek, harmanlarınıkaldırmak;

20- Köy namına nalbant, bakkal, arabacı dükkanları yaptırmak;

21- Köye ortaklama korucu, sığırtmaç, danacı ve çoban tutmak;

22- Köyde insanlarda salgın ve bulaşık bir hastalık çıkarsa veya firengili adamgörülürse o gün bir adam yollıyarak Hükümete haber vermek. (Bu haber üzerinekazadan memur gelinciye kadar hastanın yanına bakacaklardan başkalarınısokmamak lazımdır.);

23- Köy hayvanlarında salgın ve bulaşık bir hastalık görülürse o gün bir adamyollıyarak Hükümete haber vermek; bu haber üzerine kazadan bir memur gelinciyekadar hasta olan hayvanı diğerlerinden ayırmak ve hasta hayvan ile beraberbulunmuş olan hayvanları köyün hasta olmıyan hayvanları ile karıştırmamak;

24- Köyde su basması olursa birleşerek selin yolunu değiştirmek;

25- Ekine, mahsule, yemişli, yemişsiz ağaçlara, bağlara, bahçelere zarar verenkuşları, böcekleri, tırtılları öldürmek. (Bunun için hangi türlü kuşların veböceklerin hangi zamanlarda ve nasıl öldürülmesi lazım geldiği Hükümettensorulacak ve nasıl öğretilirse öyle yapılacaktır.);

26- Köy halkının ekilmiş ve dikilmiş mahsullerini, ağaçlarını her türlü zarar veziyandan muhafaza etmek;

27- Mecbur olmadıkça yol üzerine halkın kolaylıkla gelip geçmesine dokunacakşeyler koymamak;

28- Birdenbire yıkılarak altında adam ve hayvanat kalacak derecede çürümüş veyaeğilmiş duvar veya damları bir sakatlık çıkarmaması için  yıktırmak veyatamir ettirmek;

29- (Değişik: 2/12/1925 - 684/1. md.)(Köy içinde bila zaruretin hayvan koşturmamak).

30- Muhafazasına mecbur oldukları yırtıcı ve azgın hayvanları başı boşsalıvermemek;

31- Devlet parasını kıymetinden aşağı aldırtmamak;

32- Bir adamın suda veya başka suretle başına bir felaket gelince onu kurtarmakelinde iken yardım etmek;

33- Köyde çürümüş ve kokmuş meyva vesair sıhhate muzır şeyler köyden dışarıyagötürülür ve gömülür;

34- Bir hayvana götüremiyecek kadar yük yüklettirmemek;

35- Yaylımlara başlı başına hayvan salmamak ve ortaklama çayırları biçmemek;

36- Bir yeri kazarak başkalarının hayvan ve davarlarının düşüp ölmesine vesakatlanmasına sebep olmasına meydan vermemek;

37- İhtiyar meclisleri tarafından şahitlik için çağrılınca herhalde gelmek veeğer gelmiyecek kadar mazereti varsa bildirmek.

 

241

 

Madde14 – Yapılmasıköylünün isteğine bağlı olan şeyler şunlardır:

1 -Köyün evlerinde ahırları odalardan ayrı bir yere yapmak;

2 -Ev, ahır, hela duvarlarının iç ve dışları senede bir defa badanalanmak;

3 -Her köyün bir başından öbür başına kadar olan yolları taş kaldırma ile döşemek;

4 -Köy mezarlığının köyden ve caddeden uzak bir yerde, suların geldiği taraftadeğil, akıp gittiği tarafta olmasına çalışmak ve etrafını duvarla çevirerekiçersine hayvan girmesinin önünü almak ve mezarlığa gübre süprüntü dökmemek,herkes mezarlarına iyi bakmak;

5 -Köyde bir çamaşırlık yapmak;

6 -Köyde bir hamam yapmak;

7 -Pazar ve çarşı yerleri yapmak;

8 -Köyün sınırı içinde münasip yerlerde ve tepelerde orman yetiştirmek;

9 -Köyü, kasaba ve komşu köylere bitiştiren yolların iki kenarına ağaç dikmek veköy sınırı içindeki yabani ağaçları aşılamak;

10- Köyde ekilip biçilen ve toplanan mahsulatın veya yapılan eşyanın değeriylesatılabilmesi için köy namına alıcı adam aramak;

11- Köy tarla ve bahçelerini sulamak için bütün köye ortaklama ark yapmak;

12- Köye ortaklama her türlü ziraat, pulluk, orak, harman makineleri almak;

13- Köyde peynir ve yağ yapmak için makine almak;

14- Köye ortaklama değirmen yapmak veya getirtmek;

15- Köylülerin giydiği esvapları köyde dokutmağa çalışmak;

16- Köylüden berber yetiştirmek;

17- Köylüden ayakkabıcı yetiştirmek;

18- Köylüden nalbant, demirci, arabacı, kalaycı yetiştirmek;

19- Ekinden çok gelir almak için yapma gübre getirtmek;

20- Köylünün bilgisini artıracak kitap getirtmek;

21- Yemeklik ve para ile köy fıkarasına ve öksüzlere yardım etmek, kimsesizçocukları sünnet ettirmek ve kızları evlendirmek için yardım etmek ve fukaracenazelerinin kefen vesairesinin tedarikine çalışmak;

22- Kazaen yanan veya yıkılan fukara evlerini bütün köy yardımı ile yapmak;

23- Bütün köy için bankadan para kaldırmak ve tarla, bahçe, çift ve tohum almakisteyenlere vermek ve bu paranın her sene borçlarını toplıyarak bankayayatırmak;

24- Köyde güreş, cirit, nişan talimleri gibi köy oyunlarını yaptırmak;

25- Kağnıları dört veya iki tekerlekli arabaya çevirmek ve köy parasiyle arabayapacak ve onaracak bir tezgah açtırıp köy namına idare etmek;

26- Her köyde köy sandığından bir ambar yaptırıp bunun bir bölmesine harmanzamanında herkesten köy namına mahsullerine göre birer miktar zahire ödünçalınarak konulmak ve bu zahireyi muhtaç köylülere gene köy namına yemeklik veyatohumluk olarak ödünç vermek ve her sene ambarda artan zahireyi yeni mahsul iledeğiştirmek;

27- Her sene köy namına bir veya daha ziyade tarla ektirerek mahsulünü imeceyoliyle biçip elde ettikten ve gelecek sene için tohumu ayırdıktan sonraartanını satarak parasını köy sandığına yatırmak;

 

242

 

28- Köy namına iyi cinsten boğa, aygır, teke, koç satın almak;

29- Köy korusu olmıyan yerlerde koru yetiştirmek;

30- Köyde sağlık işlerine bakmak üzere bir sağlık korucusu bulundurmak, yok isevilayet veya kaza merkezinde açılacak sağlık derslerine adam göndererekyetiştirmek suretiyle köyde istihdam etmek;

31- Hükümet tarafından sağlık işlerinde kullanılmak üzere verilecek ilaçlarıkorumak.

32- (Ek: 12/2/1954 - 6250/1. md.) Köyeelektrik tesisatı vücuda getirmek.

 

ÜÇÜNCÜ FASIL

İmeceve köy parası

 

Madde15 – Köyişlerinin bir çoğu bütün köylü birleşerek imece ile yapılır.

Madde16 – (Değişik: 5/7/1939 - 3664/1 md.)

Köygelirleri, köy işlerini gören köyün aylıklı adamlarının aylık ve yıllıklariyleköy sınırları içinde yapılacak mecburi köy işlerine yetmezse:

Enyüksek haddi yirmi lirayı aşmamak üzere herkesin hal ve vaktine göre köyihtiyar meclisi karariyle köyde oturanlara ve köyde maddi alakası bulunanlarasalma salınır (1).

Madde17 –Köy parası şunlardır:

1 -İhtiyar meclisi tarafından köylüye salınacak para;

2 -İşbu kanuna göre alınacak ceza paraları;

3 -Köy namına yazılı emlak ve arazi geliri;

4 -Yoliyle vakfedilen arazi ve emlak geliri;

5 -Avarrız gelirleri (ağaç, arazi, emlak, para);

6 -Hediye ve bağışlanmış paralar ve mallar, (ianat ve teberruat);

7 -Köy namına ekilen tarla geliri;

8 -Köy tezgah ve ambar ve dükkanları geliri;

9 -Mühürlenecek ilmühaberlerden alınacak para, (bu para ihtiyar meclisince yapılıpkaymakam veya vali tarafından tasdik olunan cetvele göre alınır);

10- Köy sınırı içindeki taş, kireç, tuğla, kiremit, çorak, kil gibi ocaklardanalınacak para (nısıf kutru elliden yüz metreye kadar olanlardan);

11- Çay ve nehirler üzerindeki kayık ve sallardan alınacak para, (senenin altıayı işliyenlere mahsustur. Bundan fazla işliyenler vilayet idarelerinindir);

12- Köy sınırı içindeki otlaklardan ve meralardan fazlasının kira paraları;

13- Köyde satılmak için kesilen hayvanlardan alınacak para, (zephiye resmi);

14 - Köy sınırı içinde satılanhayvanlardan alınacak ihtisap resmi;

15- Köy sınırı içinde sahipsiz ağaçların ve yemişlerin geliri;

16- Köy sınırı içindeki kaplıcalar, maden suları, (şimdiye kadar belediye, idareihususiye, maliye, evkaf ve eşhas tarafından yoliyle elde edilenler hariç);

17- Geliri yetişmiyen köylerde muhtar, imam, katip, korucu, sığırtmaç, danacıgibi köy adamlarının aylıkları veya senelikleri için salınacak para veyamahsuller. (2)  

 

—————————

(1) Bu madde ile ilgili olarak 1,2,3,4 ve 5 inci Ekmaddelere bakınız.         

(2) Bu bendin uygulanmasında Ek 1 - 5 incimaddelere bakınız.

 

243

 

Madde18 – Köynamına harcanacak para iki türlüdür. Biri köylünün isteğine bağlı olmıyan,diğeri köylünün isteğine bağlı olandır.

Madde19 – (Değişik: 2/6/1934 - 2491/2 md.)

Köylününisteğine bağlı olmıyarak harcanacak paralar şunlardır :

1 -Köy muhtarının köy derneğince kesilen aylık veya seneliği, (1)

2 -Varsa katip aylığı,

3 -Köy namına yazılı veya vakıf emlak ve arazinin vergi ve başka masrafı,

4 -Köyün mecburi işlerine lazım olacak paralar,

5 -12 nci madde mucibince isteğe bağlı iken mecburi yapılan işlere lazım olacakparalar,

6 -Köy işine bakacak adamların aylığı.

 

DÖRDÜNCÜ FASIL

KöyMuhtarının ve ihtiyar meclisi azalarının seçilme yolu

 

Madde20 – (Değişik: 26/10/1933 - 2329/1 md.)

Herköyde bir köy derneği, bir köy muhtarı, bir de ihtiyar meclisi bulunur. Köyde24 üncü maddeye göre köy muhtarını ve ihtiyar meclisi azalarını seçmeğe hakkıolan kadın ve erkek köylülerin toplanmasına köy derneği derler. Köy muhtarı veihtiyar meclisi azaları doğrudan doğruya köy derneği tarafından ve köylü kadınve erkekler arasından seçilir. Köy muhtarı ihtiyar meclisinin başıdır.

Madde21 – (Mülga: 18/7/1963 - 286/3 md.)

Madde22 – (Mülga: 18/1/1984 - 2972/37 md.)

Madde23 – Köyünimamı ile muallimi veya başmuallimi ihtiyar meclisinin her zaman azasıdırlar.

Madde24 – (Mülga: 18/7/1963 - 286/3 md.)

Madde25 – (Mülga: 18/1/1984 - 2972/37 md.)

Madde26 – 27 - (Mülga: 17/7/1950 - 5672/3 md.)

Madde28 – (Mülga: 18/7/1963 - 286/3 md.)

Madde29 – (Mülga: 17/7/1950 - 5672/3 md.)

Madde30 – (Değişik: 26/10/1983 - 2329/2 md.)

Karı,koca, ana, baba, kız, oğul, gelin, güvey ve kardeşlerin ihtiyar meclisinde azaolarak bir arada bulunmaları yasaktır. Bunların seçilmiş olduğu görülür iseiçlerinden en çok sayı kazanmış olan kadın veya erkek azalıkta bırakılır.Sayıları beraber olur ise evli olan, ikisi de evli ise yaşı büyük olan, yaşlarıda beraber ise çocuğu çok olan tercih olunur. Çocuk adedi de beraber olur isekur`a çekilerek kur`ada adı önce çıkan azalığa alınır.

Madde31 – 32 - (Mülga: 7/7/1950 - 5672/3 md.)

Madde33 – (Değişik: 18/7/1963 - 286/2 md.)

a) Köy muhtarlığına ve ihtiyar meclisi üyeliğine seçildikten sonra:

1. Kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar,

2. İzinsiz olarak yabancı Devlet resmi hizmetlerinde bulunanlar,

3. Ağır hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı kesin olarak hüküm giyenler,

4. Taksirli suçlar hariç olmak üzere 5 yıldan fazla hapis cezasiyle kesin olarakhüküm giyenler,

  

—————————

(1)   29/8/1977 tarih ve 2108 sayılı Kanunun 1 inci maddesine bakınız.

 

244

 

5. Zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancıkötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan biri ile kesinolarak hüküm giymiş olanlar,

6. Devletin, katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin, köylerin,İktisadi Devlet Teşekküllerinin veya bunlara bağlı daire ve müesseselerleortaklarının ve imtiyazlı şirketlerin memur ve müstahdemi olanlar,

7. Cumhuriyet Senatosu üyesi, milletvekili, il genel meclisi üyesi, belediyemeclisi üyesi, belediye başkanı olanlar,

8. Köy içlerinin mütaahhidi, bu işlerle ilgili kimselerin kefili veya ortağıolanlar ve bu cihetlerden köye borçlu bulunanlar,

Muhtarve ihtiyar meclisi üyeliğinden, il veya ilçe idare kurulunca çıkarılırlar.

b) Köy tüzel kişiliği ile davacı ve davalı olan muhtar ve ihtiyar meclisi üyeleribu davalarda köy tüzel kişiliğini temsil edemezler. Yetkili temsilciyi köyderneği seçer.

 

BEŞİNCİ FASIL

Muhtarıngöreceği işler

 

Madde34 – Köyünsınırı içinde köylüye ait işleri yapmak ve yaptırmak muhtarla onun başındabulunduğu ihtiyar meclisinin vazifesidir.

Madde35 – Muhtarıngöreceği işler ikiye ayrılır:

1 -Devlet işleri;

2 -Köy işleri.

Madde 36 – Muhtarın göreceği Devletişleri şunlardır:

1 -Hükümet tarafından bildirilecek kanunları, nizamları köy içinde ilan etmek vehalka anlatmak ve kanunlar, nizamlar, talimatlar, emirler ile kendisineverilecek işleri görmek;

2 -Köyün sınırı içinde dirlik ve düzenliği korumak (asayişi korumak);

3 -Salgın ve bulaşık hastalıkları günü gününe Hükümete haber vermek;

4 -Hekim olmıyanların ve üfürükçülerin hastalara ilaç yapmasını menetmek veHükümete haber vermek;

5 -Köylünün çiçek ve bulaşık hastalıklar aşısı ile aşılanıp hastalıktankurtulmasına çalışmak;

6 -Köye gelip gidenlerin niçin gelip gitmekte olduklarını anlamak ve bunlar içindeşüpheli adamlar veyahut ecnebiler görülürse hemen yakın karakola haber vermek;

7 -Her ay içinde köyde doğan, ölen, nikahlanan ve boşananların defterini yapıpertesi ayın onuncu gününden evvel nüfus memuruna vermek ve köyün nüfusdefterini birlikte götürerek vukuatı yürüttürmek;

8 -Vergi toplamak için gelen tahsildarlara yol göstermek, yardım etmek vetahsildarların yolsuzluğunu görürse Hükümete haber vermek.

9 -Asker toplamak ve bakaya ve kaçakları Hükümete haber vermek;

10- Köy civarında eşkıya görürse Hükümete haber vermek ve elinden gelirsetutturmak;

11- Köylünün ırzına ve canına ve malına el uzatan ve Hükümet kanunlarınıdinlemiyen kimseleri köy korucuları ve gönüllü korucularla yakalattırarakHükümete göndermek;

 

245

 

12- Köy sınırı içinde yangın ve sel olursa köylüleri toplayıp söndürmeğe ve çevirmeğeçalışmak, (orman yangınlarında sınırdan dışarı olsa dahi yardımamecburdurlar.);

13- Mahkemelerden gönderilen celpname ve her türlü tezkere ve hükümleri lazımgelenlere bildirerek istenilen işleri yapmak ve mahkeme mubaşirine vejandarmaya vazifesinde kolaylık göstermek;

14- İhzar ve tevkif müzekkereleri (bazı adamların kanun namına tutulmasınıemreden mahkeme kağıdı) gösterildikte aranılan kimseleri kağıdı getirenleretutturmak;

15- Zarar görenlerin şikayeti ve bilip işidenlerin haber vermesi üzerine soruparaştırmak;

16- Bu kanunda ismi geçen davaları ihtiyar meclisine söyleyip hükmünü almak.

Madde37 – Muhtarıngöreceği köy işleri şunlardır:

1 -13 üncü maddede sayılan işleri ihtiyar meclisi ile görüşerek yapmak veyaptırmak;

2 -14 üncü maddede sayılan işlerin yapılabilmesi için köylülere öğüt vermek;

3 -İhtiyar meclisi ile görüştükten sonra köylüyü işe çağırmak;

4 -İhtiyar meclisi kararı ile köy işlerine harcanacak parayı toplamak;

5 -Köy işlerine harcanacak parayı topladıktan sonra  harcamak için emirvermek;

6 -Bir ay içinde nerelere ve ne kadar para harcamış ise gelecek ay başındahesabatını ihtiyar meclisine vermek;

7 -Köy işlerinde hem davacı, hem hasım olarak mahkemede bulunmak ve istersemahkemeye diğer birini yerine (vekil) göndermektedir.

Madde38 – Köymuhtarına köy işlerini gördükleri zaman karşı gelen ve kötü söyliyenler Devletmemuruna karşı koyanlar gibi ceza görürler.

Madde39 – Muhtaryazılarını köy katibine yazdırır. Köyde katip bulunmazsa bu işi köyünmuallimine ve yoksa imamına yaptırır.

Madde40 – Köymuhtarının köylü faydasına olmıyan kararlarını kaymakam bozabilir. Fakat, onunyerine kaymakam kendiliğinden karar veremez. Karar, gene köylü tarafındanverilir.

Madde41 – (Değişik: 18/7/1963 - 286/2 md.)

İlmerkezine bağlı köylerde vali, ilçelere bağlı köylerde kaymakamlar, muhtarınköy işlerini ve kanunlarla verilen diğer görevlerini yapmadığını görürlersemuhtara yazılı ihtarda bulunurlar. Buna rağmen iş görmiyen muhtar, yetkiliidare kurulu karariyle görevinden uzaklaştırılır.

 

İhtiyarmeclisinin göreceği işler

 

Madde42 – İhtiyarmeclisi en az haftada bir defa toplanıp konuşur. İhtiyar meclisini muhtartoplanmağa çağırır. İhtiyar meclisi köy muhtarının çağırmadığı ve meclisintoplanma günü olmadığı vakitlerde dahi köy muhtarına haber vererek kendi isteğiile toplanabilir.

Madde43 –İhtiyar meclisi köy işlerini en ziyade lazım olandan başlıyarak bir sırayakoyar ve biri yapılıp bittikten sonra sırasiyle hepsini köylüye gördürmeğeçalışır. Evvel yapılması lazım gelen sağlık, yol, mektep işlerinin geribırakıldığı haber alınır veya şikayet edilirse köyün bağlı olduğu kaymakam veyavali tarafından gösterilen yolda yapılır.

 

246

 

Madde44 – İhtiyarmeclisinin göreceği işler şunlardır:

1 -İhtiyar meclisi köylüye ait işleri konuşur ve hangi işleri köylü tarafındankendileri çalışarak doğrudan doğruya ve hangi işlerin para ile veya ırgat ilegörülebileceğine karar verir. "Köy işlerinden köy ahalisinin imece ileçalışarak yapacakları işi, köylünün çift ve çubuğu ile uğraşmadıkları boşzamanlara bırakır."

2 -(Değişik: 12/2/1954 - 6250/2 md.) İhtiyar Meclisi bu Kanunun 13 ve 14üncü maddelerinde yazılı mecburi ve ihtiyari işleri yapmak için lüzumu halindeköy sınırı içindeki gayrimenkulleri değer pahasiyle satın alır. Mal sahibi razıolmazsa köyün bağlı bulunduğu kaza veya vilayet idare heyeti işi gözdengeçirir. İdare heyetinin kararına söz yoktur.

3 -Tarlası olmıyan veya yetişmiyen köylüye köyün sınırı içinden boz haliden birparça ayırıp vermek ve tasarrufu malsandığına veya sair dairelere geçmiş olanaraziyi köy namına satın alıp arazisi olmıyanlara vermek ve bedelini taksitleköy sandığına ödetmek mecburidir.

4 -İhtiyar meclisi köylünün kaçar gün çalışacağını kestirir.

5 -Köy işi için beher köylüye haline göre salınacak paranın ne olacağını keser.

Madde45 –Paranın harcanmasında hiçbir fenalık olmamasına ve faydasız yere paraverilmemesine köy muhtarı ve ihtiyar meclisi azaları göz kulak olurlar veparanın harcanmasında fenalık ve yolsuzluk olduğu Hükümetçe anlaşılırsa kazaidare meclisinin hükmü ile Tahsili Emval Kanununa göre köy muhtarı ve ihtiyarmeclisi azasının malları satılarak köylünün parası ödenir.

Madde46 – (Değişik: 7/7/1950 - 5672/2 md.)

Mecburiişleri gördürmiyen ve toplanması isteğe bağlı olmayan paraları toplamayan vetoplattırmayan köy muhtarı ve ihtiyar meclisi üyelerine köyün bağlı bulunduğuidare kurulunca 10 liradan 50 liraya kadar para cezası hükmolunur. Bu cezaMaliyece Tahsili Emval Kanununa tevfikan tahsil ve köy sandığına teslim olunur.

 

İkive daha ziyade köylere düşen işler

 

Madde47 – İkive daha ziyade köyler arasındaki işler için o köylerin muhtar ve ihtiyarmeclisleri kendi aralarında kararlaştıracakları bir köyde toplanarak konuşurlarve ne türlü yapılacağını ve her köyün o işte ne türlü yardım edeceğinikararlaştırırlar ve ondan sonra Hükümete haber vererek alacakları izne göre işebaşlarlar.

Madde48 – İkiveya daha ziyade köylere düşen işler için köylerin ihtiyar meclisleri kendiaralarında anlaşamazlarsa bunlardan bir tarafın dilemesi üzerine köyün bağlıolduğu Hükümet reisi işe karışır ve o köylerin ihtiyar meclislerini toplıyarakişi bitirir.

 

ALTINCI FASIL

İhtiyarmeclislerinin göreceği davalar

 

Madde 49 – 52 – (Mülga: 18/7/1963 - 286/3 md.)

Madde53 –İhtiyar meclisleri köylünün iki tarafın uzlaşmasiyle bitirilebilen her türlüişlerini görürler. (Sulh).

Madde54 – 55 – (Mülga: 2/7/1941 - 4081/36 md.)

Madde56 –13 üncü maddede yazılan mecburi işleri yapmıyan köylüden ihtiyar meclisininkarariyle haline göre bir kuruştan yüz kuruşa kadar ceza alınır. Ceza parasınıvermiyenler hakkında (66) ncı maddeye göre muamele yapılır. Cezaya mahküm olanadam o işten gene kaçarsa evvelki ceza iki kat olarak alınır.

 

247

 

  İhtiyar meclisincesalınan parayı ödemiyenlerden iki katı (66) ncı maddeye göre tahsil olunur.

 

YEDİNCİ FASIL

Davaların nasılgörüleceği

 

  Madde 57 -– 65 – (Mülga: 18/7/1963-286/3md.)

  Madde 66 – Köyce salının parayı veihtiyar meclisince hükmedilen paraları vermiyenlere yirmi bir gün zarfındaborcunu vermesi için köy muhtarı tarafından haber gönderilir. Yirmi bir gününsonunda borçlu gene borcunu vermezse ihtiyar meclisinin mazbatası Hükümetegönderilir. Vali veya kaymakam veya nahiye müdürü aşağıdaki usule göre parayıtahsil ve köy sandığına veya ihtiyar meclisi vasıtasıyle alacaklılara teslimeder. Şöyle ki:

  1 - Borçlu veyacezalıya lazım olandan gayrı ev eşyası satılmak suretiyle alınır. Fazla eşyasıbulunamazsa veyahut alınan eşya borcu ödeyemezse bir yerden diğer bir yeregötürülebilen diğer malları, bu da yoksa tarla bağ ve bahçe gibi bir yerdendiğer bir yere götürülemiyen malları satılır. Çift ve çubuğu ve çift hayvanatısatılamaz.

  2 - Ev eşyasiylebir yerden diğer bir yere naklonulabilen her nevi eşya haczi günündenbaşlıyarak üç gün içinde ihtiyar meclisinin gözü önünde ve kasabada belediyevasıtasıyle sattırılır. Yetecek kadarı köy sandığına veya alacaklıya ve üsttarafı mal sahibine verilir. Üç gün içinde borcunu verenlerin malı geriverilir.

  3 - Oturduğu evile geçimi için lazım olan tarla, bağ, bahçenin ve dört senelik mahsulü veyakirası borca yetişen ve bir yerden diğer yere götürülemiyen malların satılmasıyasaktır.

  4 - Haczolunan vebir yerden diğer yere götürülemiyen mallar yirmi gün müddetle müzayedeyeçıkarılır. Bu müddet bittikte sürülen peyler kafi görülürse on gün müddetleaskıya alınır ve on gün bitince herkaç kuruşa çıkmış ise Hükümetçe talibineihale olunur.

  5 - Satılanşeylere köy ihtiyar meclisi azaları doğrudan doğruya kendileri veya başkalarıvasıtasiyle pey süremezler ve satın alamazlar.

  Madde 67 – (Mülga: 18/7/1963-286/3 md.)

 

SEKİZİNCİ FASIL

Köy korucuları vegöreceği işler

 

  Madde 68 – Köy sınırı içinde herkesinırzını, canını ve malını korumak için köy korucuları bulundurulur.

  Madde 69 – Her köyde en aşağı birkorucu bulunur. Nüfusu binden yukarı köylerde her beş yüz kişiye bir korucudaha tutulur.

  Madde 70 – Korucular ihtiyar meclisitarafından tutulur ve köy muhtarının vereceği haber üzerine kaymakamınbuyurultusu ile işe başlar.

  Madde – (Değişik: 12/5/1928 - 1256/1 md.)

  Korucuların 22 yaşındanküçük ve altmış yaşından büyük olmaması ve bir cürüm ile cezalandırılmamış veiyi huylu tanınmış bulunması ve herkesle kavga çıkarmak, serhoşluk gibihuysuzlukları olmaması şarttır.

  Madde 72 – Korucular köy muhtarınınemri altındadır. Resmi işlerde onun her emrini tutmağa mecburdur.

 

248

 

  Madde73 – Korucular silahlıdırlar. Kendilerine karşı gelenler jandarmaya karşıgelmiş gibi ceza görürler.

  Madde74 (1) – Köy muhtarı ve ihtiyar meclisi mahsul zamanlarındaçapulcular ve eşkiya türemiş ise yağmadan köy halkını korumak için köylünün elisilah tutanlarından lüzumu kadarını gönüllü güvenlik korucusu ayırarak bunlarınisimlerini bir kağıda yazıp kaymakama götürür. Kaymakamın müsaadesi olursa bugönüllü güvenlik korucuları asıl korucularla beraber yağmacılara ve eşkiyayakarşı köy ve köylüyü korurlar.

  (Ek:26/3/1985 - 3175/1 md.; Değişik: 27/5/2007 - 5673/1 md.) Bakanlar Kurulunca tespitedilecek illerde; olağanüstü hal ilanını gerektiren sebeplere ve şiddethareketlerine ait ciddi belirtilerin köyde veya çevrede ortaya çıkması veya herne sebeple olursa olsun köylünün canına ve malına tecavüz hareketlerininartması hallerinde, valinin teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile yeterikadar güvenlik korucusu görevlendirilmesi kararlaştırılabilir. Bu şekildegörevlendirilecek güvenlik korucusu sayısı 40.000 kişiyi geçemez. BakanlarKurulu bu sayıyı yüzde elliye kadar artırmaya yetkilidir. Görevlendirmeyigerektiren hallerin ortadan kalkması durumunda veya idarî zaruret hallerindegörevlendirmeye ilişkin aynı usûl uygulanmak suretiyle güvenlik korucusu olarakyapılan görevlendirmelere son verilebilir. (Ekcümle: 17/4/2017-KHK-690/27 md.) Güvenlik korucularından 55 yaşınıdolduranların görevleriyle ilişikleri kesilir.

(Ek fıkra: 15/8/2016-KHK-674/21 md.; Aynen kabul:10/11/2016-6758/21 md.) Güvenlikkorucularının görev alanı, görevli oldukları köyün hudutları içinde kalanalandır. Gerektiğinde vali veya kaymakam onayı ile güvenlik korucularının görevalanları,  geçici ve süresi belirliolarak köy hudutları dışına genişletilebilir ve görev yerleri değiştirilebilir.Güvenlik korucuları diğer bir ilin valisinin talebi üzerine, istihdam edildikleriilin valisinin onayı ile geçici ve süresi belirli olarak iller arasında görevlendirilebilir.Bu durumda, güvenlik korucusunun harcırahı görevlendirildiği valilik tarafındanödenir.

(Ek : 26/3/1985 - 3175/1 md.) Köy Korucuları ve Güvenlik Korucularının görevdebulundukları süre içinde yaralanmaları, engellihâle gelmeleri veya ölümleri halinde"2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun"hükümleri uygulanır. (2)

(Ek fıkra: 28/12/2005 - 5443/1 md.; Mülga fıkra:17/4/2017-KHK-690/27 md.)

 

 

—————————

(1) 3/10/2016tarihli ve 676 sayılı KHK’nin 8 inci maddesiyle, bu maddede yer alan “geçiciköy” ibareleri “güvenlik”, “Geçici Köy” ibaresi “Güvenlik” şeklinde, aynımaddenin birinci fıkrasında yer alan “gönüllü korucu” ibaresi “gönüllü güvenlikkorucusu” şeklinde ve aynı fıkrada yer alan “gönüllü korucular” ibaresi “gönüllügüvenlik korucuları” şeklinde değiştirilmiştir.

(2) 25/4/2013tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan“sakatlanmaları” ibaresi “engelli hâle gelmeleri” şeklinde değiştirilmiştir.

 

248-1

 

          (Ek fıkra:27/5/2007-5673/1 md.) Güvenlik korucularına hizmetin devamı süresince heray 11.500 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayısı ileçarpımı sonucunda bulunacak miktarda ücret ödenir. Bu ücret, herhangi bir vergive kesintiye tâbi tutulmaksızın ve peşin olarak ödenir. Güvenlik korucularıarasından, toplam güvenlik korucusu sayısının yüzde onunu geçmeyecek şekildetefrik edilen korucu başlarına güvenlik korucularına ödenen ücretin yüzde onukadar ilave ücret ödenir. Ay sonundan önce kendi isteğiyle görevden ayrılanlarile disiplin hükümlerinin uygulanması sonucu görevlerine son verilenler hariçolmak kaydıyla, görevlerine son verilen veya ölen güvenlik korucuları içinönceden peşin ödenmiş olan ücretin kalan günlere isabet eden tutarı gerialınmaz.

          (Ek fıkra:27/5/2007-5673/1 md.) Güvenlik korucularından güvenlik güçleriyle birlikteoperasyonlara katılanların iaşeleri, birlikte operasyona katıldıkları güvenlikgüçlerinin bağlı olduğu birimlerce ve bu birimlerin bütçesinden karşılanmaküzere sağlanır. Bu Kanunda belirtilen görevler ile tabii afetlerde ve diğerolağanüstü hal ve durumlarda emsallerine göre başarılı görev yaptıkları görülenveya büyük yararlılık gösteren güvenlik korucularına, valinin teklifi veİçişleri Bakanının onayı ile yılda bir defa aylık ücretlerinin iki katına kadarödül verilebilir. Bir malî yılda bu şekilde ödül verilecek güvenlik korucususayısı, o ilde görevli güvenlik korucusu sayısının yüzde birini geçemez. (Değişik son cümle: 15/8/2016-KHK-674/21md.: Aynen kabul: 10/11/2016-6758/21 md.) Güvenlik güçleriyle birlikteoperasyonlara katılan güvenlik korucularına herhangi bir vergi ve kesintiyetâbi tutulmaksızın her ay 225 gösterge rakamının memur aylık katsayısı veoperasyona çıktıkları gün sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ektazminat ayrıca ödenir.

          (Ek fıkra:27/5/2007-5673/1 md.; Değişik sekizinci fıkra: 17/4/2017-KHK-690/27 md.)Güvenlik korucusu olarak görevlendirilenler hakkında 22/5/2003 tarihli ve 4857sayılı İş Kanunu ile 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunuhükümleri uygulanmaz.

          (Ek fıkra:27/5/2007-5673/1 md.) Bu maddeye göre güvenlik korucularına yapılacakharcamalar, İçişleri Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten bu Bakanlıkçakarşılanır ve ödemeler il valilikleri tarafından yapılır.

          (Ekfıkra: 2/1/2017-KHK-680/22 md.) Valinin teklifi ve İçişleri Bakanının uygun görmesi halinde, buKanunun mülga ek 16 ncı ve mülga ek 17 nci maddeleri ile 31/5/2006 tarihli ve5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 15 incimaddesi çerçevesinde görevden ilişiği kesilmiş güvenlik korucuları operasyonelfaaliyetler maksadıyla tekrar göreve çağrılabilirler. Ayrıca, gönüllü güvenlikkorucuları da aynı usulle operasyonel faaliyetlerde görevlendirilebilirler. Buşekilde görevlendirilenler, bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilenharcırahtan ve yedinci fıkrasında belirtilen ek tazminattan yararlandırılırlar.Bu ödemeler dolayısıyla her ne ad altında olursa olsun kamudan aldıklarıödemelerden kesinti yapılamaz. (1)

(Ek fıkra: 15/8/2017-KHK-694/1md.) Teröristle mücadelede görev alangüvenlik korucuları ile gönüllü güvenlik korucularının, bu görevlerin ifasındandoğduğu iddia edilen suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmalardamüdafi olarak belirlediği en fazla üç avukatın ücreti İçişleri Bakanlığıbütçesine konulacak ödenekten valilikler tarafından karşılanır. Güvenlikkorucuları ile gönüllü güvenlik korucularının avukatlık ücretinin ödeme usul veesasları yönetmelikle düzenlenir.

          Madde 75 –Koruculara verilecek silahlar ve cephaneler Hükümet tarafından ihtiyarmeclisine mazbata mukabilinde demirbaş olarak verilir.

          Madde 76 –Korucular kendilerine verilen resmi silah ve cephaneleri ancak kendilerikullanırlar. Başkalarına emanet veremezler.

 

––––––––––––––––––

(1) 17/4/2017tarihli ve 690 sayılı KHK’nin 27 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “ek 16 ncıve ek 17 nci maddeleri” ibaresi “mülga ek 16 ncı ve mülga ek 17 nci maddeleriile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel SağlıkSigortası Kanununun ek 15 inci maddesi” şeklinde değiştirilmiştir.

 

248-2

 

  Madde77 – Korucular aşağıdaki hallerde silah kullanabilirler:

  1 - Vazifesini yaparken kendisine saldıran vehayatını tehlikeye koyan kimselere karşı hayatını korumak için mecburi olursa;

  2 - Vazifesini yaparken ahaliden bir kimsenincan veya ırz tehlikesi altında kaldığını görür ve onu kurtarmak için başka birçare bulamaz da bunalırsa;

  3 - Cürmü meşhutta (yani yapılırken veyahutyapıldıktan sonra henüz izi meydanda iken) bir cinayetin failini yahut maznunbir şahsı yakalamak istediği halde o kimse silahla karşı korsa;

  4 - Tutulan bir cani kaçar ve "dur"emrini dinlemez ve onu tekrar yakalamak için silah kullanmaktan başka çarebulunmazsa;

  5 - Eşkıya takibi sırasında yatak olanyerlerden süpheli bir adam çıkar ve korucunun "dur" emrine itaatetmeyip kaçarsa.

  Yukarda sayılan ahvalden maada korucu silahınıkullandığından dolayı ceza görür. Korucu silah kullanmağa mecbur olduğu zamanbile mümkün mertebe öldürmeksizin yaralıyarak tutmağa dikkat eder.

  Madde78 – (Değişik: 22/9/1941 - 4114/1 md.)

  1 - (Değişik:4/7/1988 - KHK - 336/1 md.; Aynen Kabul: 7/2/1990-3612/3 md.) Korucularınkıyafetleri ve silahlarının şekli İçişleri Bakanlığınca tayin  olunur.

  2 - Korucu elbiselerinin parası köy gelirindensenede bir defa verilir. İki senede bir de gocuk veya kepenek verilir.

  3 - Korucular, ellerine verilen koruculukcüzdanını daima üzerinde bulundurur ve korucusu olduğu köyün adı kalın yazı vevilayet ve kaza adları ince yazı ile yazılmış olmak üzere gösterilen örneğe görepirinçten bir levhayı göğüslerinin sol tarafına daima asmağa mecburdurlar.

 

 

 

249

 

  4 - Korucuların taşıyacakları silahların cinsiharb silahlarındandır.

  Madde79 – Ölen veya koruculuğu bırakan veyahut çıkarılan korucuların silah,fişek, tezkere ve levhaları ve gocuk veya kepeneği, yerlerine geleceklereverilmek üzere köy muhtarı tarafından alınıp saklanır.

  Madde80 – Vazifesinde kayıtsızlığı ve tenbelliği ve aşağıda sayılan yasak işleriyapan korucular, ihtiyar meclisi tarafından ilk defasında tekdir, ikincisindetevbih olunur ve her iki ceza da tezkerelerine işaret edilir. Üçüncü defasındaişten çıkarılır.

  Madde81 – Koruculara yasak olan işler şunlardır:

  1 - Koruculuktan başka iş yapmak: meseladükkan, kahvehane, han açıp işletmek veya bunlara ortaklık etmek;

  2 - Köylüden herhangi birinin veya kendihizmetinde bulunmak için izinsiz vazifesini terketmek;

  3 - Koruduğu bağ ve bahçe ve ekinlerden fuzulifaydalanmak;

  4 - Kendi hayvanlarını otlatmak ve köyeçobanlık etmek;

  5 - Levha, elbise ve silah ve cüzdanınıüzerinde taşımamak veya değiştirmek.

  Madde82 – Silahını ve cephanesini kayıtsızlığı yüzünden kaybeden veya isteğiyleaharın eline geçmesine sebep olan korucu hemen çıkarılarak hakkında ayrıca cezayapılmak üzere Hükümete haber verilir ve silah ve cephane parası ödettirilir.

 

DOKUZUNCU FASIL

Köy imamları

 

  Madde83 – Köy imamları köy derneğinin intihabı ve müftünün buyurultusiyle tayin olunurlar. Bu kanunun neşri tarihinde mevcut olanimamlar yeniden buyrultu almağa mecburdurlar.

  Madde84 – İmam olacaklar yirmi dördüncü maddeye göre (ikinci fıkrasından başka)lazım gelen sıfatları haiz olmakla beraber ilmihal, amalierbaa ve kafi derecedeTürkiye coğrafyası ve Türk ve İslam tarihini ve sağlık işlerini bilmek veokunaklı yazı yazmak lazımdır.

  Madde85 – Köy imamlarına köyce şimdiye kadar ne veriliyorsa gene o verilecektir.Ancak verilen şeyler, ihtiyar meclisi vasıtasiyle toplanır ve verilir.

  Madde86 – Bir köyde birden fazla imam bulunursa ihtiyar meclisinde aza olarakbulunacak imamı kaymakam seçer.

 

ONUNCU FASIL

Müteferrik maddeler

 

  Madde87 – (Mülga: 3/7/2003-4916/38 Md.)

  Madde88 – Ecnebi tebaası köylerde ikamet etmek için Dahiliye Vekaletinden resmitezkere alacaklardır. Bu tezkerelerin verilip verilmemesi ve ikametmüddetlerinin azaltılıp çoğaltılması Dahiliye Vekaletine aittir.

 

250

 

  Madde 89 – İşbu Köy Kanunu kadın ve erkek nüfusu yüz ellidenyukarı olan köyler içindir. Nüfusu yüz elliden aşağı olan köyler bu kanuna göreköy ahalisinden seçim hakkı olanların yarısından çoğunun istemesiyleetrafındaki bir saat ve ondan aşağı olan köylerden birine bağlanırlar veyahutvali veya kaymakam bu kanunun hangi maddeleri yapılacağını ayrıca emreder. Bukabil köyler hiçbir köye bağlanmaz ve vali veya kaymakam da hiçbir emirvermezse eski göreneklerine göre işlerini yaparlar.

  Madde90 – Yüz elli nüfustan aşağı birkaç köy bir arada bulunursa her köydekiseçim hakkı onların yarısından çoğunun isteğiyle birleşerek bu kanuna göre birköy olurlar.

  Madde91 – İşbu kanunun bir tanesini köy odasında diğer bir tanesini de köyüncami veyahut mektebinde bulundurmayan köy muhtarı kaymakamın emriyle köysandığına beş lira ceza parası verir.

  Madde92 – İşbu kanundaki cezayinakdiler köy sandığının varidatıdır.

  Madde93 – Köy mühürleri bu kanuna merbut numune veçhile bir çeşitle vilayetlerceyaptırılıp gönderilir. Köy mühürü bir kutu içinde bulundurulur ve üzeri ihtiyarmeclisinin en az iki azası tarafından mühürlenir ve ihtiyar meclisi önündeaçılır.

  Madde94 – İşbu Köy Kanunu köy mekteplerinde çocuklara belletilir.

  Madde95 – İşbu kanuna muhalif ve köylere ait bütün kanunlar, nizamlar vemaddeler kaldırılmıştır.

  EkMadde 1-(5/7/1939 tarih ve 3664 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükmü olup, ekmaddeye çevrilerek teselsül için numaralandırılmıştır.)

  Salma köyde oturanlar için hane başına tevziedilir. Bir hanede oturanların kendilerine ait gelirleri olduğu takdirde bunlardahi ayrı hane sahibi sayılırlar. Salma tevzi edilirken her hanenin tediyekudreti esas olarak gözönünde tutulur.

  Köy haricinde oturup da köyde maddi alakasıbulunanların vergi miktarı, o köydeki alaka ve istifadelerinin derecesinisbetiyle ölçülür ve ona göre tayin olunur.

  EkMadde 2 – (5/7/1939 tarih ve 3664 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi hükmü olup, ekmaddeye çevrilerek numarası teselsül ettirilmiştir.)

  Köyün aylıklı adamlarının ücretleriyle mecburiişlerden başka hiç bir iş için ve hiç bir nam ve maksatla salma salınamaz. Busuretle toplanan paralar bu işlerden maada hiç bir yere ve hizmete tahsisolunamaz.

  EkMadde 3 – (5/7/1939 tarih ve 3664 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi hükmü olup, ekmaddeye çevrilerek numarası teselsül ettirilmiştir.)

  Köy İhtiyar meclisi salınacak salmanın nisbet,cins ve mikdarını İkincikanun ayı içinde tayin ve tevzi cetvellerini tanzimederek on beş gün müddetle umumun görebileceği yerlere asmak suretiyle ilan vehariçte bulunanlara tebliğ eder. Salınan salmalarda kanun hükümlerineuygunsuzluk veya nisbetsizlik olduğunu iddia edenler ilan veya tebliğmüddetinin hitamından itibaren on gün içinde itirazlarını köy muhtarınasöylerler veya yazı ile bildirirler ve müracaatlarını tutulacak deftereyazdırarak bir ilmühaber alırlar.

  Köy ihtiyar meclisi bir hafta içindeitirazlara bakarak kararını vermeğe ve itiraz edenlere bildirmeğe mecburdur. Bukararlar aleyhine tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde merkez kazasındavaliye, diğer kazalarda kaymakamlara müracaat edilebilir. (İptal son cümle: Anayasa Mahkemesi’nin 4/2/2010 tarihli ve E.:2008/112, K.: 2010/31 sayılı Kararı ile.)

 

251

 

  Ek Madde 4 –(5/7/1939 tarih ve 3664 sayılı Kanunun 5 inci maddesi hükmü olup, ek maddeyeçevrilerek numarası teselsül ettirilmiştir.)

  Salma kararlarının köy karar defterinegeçirilmesi ve tadilatının işaret olunması mecburidir.

  EkMadde 5 – (5/7/1939 tarih ve 3664 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi hükmü olup, ekmaddeye çevrilerek numarası teselsül ettirilmiştir.)

  Salma mükellefiyetini aynen veya nakden ifaedemiyenler bedenen çalıştırılabilirler.

  Ek Madde 6 –(Ek: 18/7/1963 - 286/1 md.)

  Seçim tutanaklarının verilmesi ilçe seçim kurullarınaaittir. Bu kurullar, muhtarlığa ve ihtiyar meclisi asıl ve yedek üyeliklerinikazananların tutanaklarını geciktirmeksizin verir. İlçe seçim kurulu başkanıköy muhtarlığına ve ihtiyar meclisi asıl ve yedek üyeliğine seçilenlerigösteren tutanağın bir suretini o seçim çevresinde derhal ilan ettirir. Diğerbir suretini de bir hafta süre ile ilçe seçim kurulu kapısına astırır.

  Muhtarlıkları, ihtiyar meclisi asıl ve yedeküyeliklerini kazananların köyler itibariyle bir listesi ilçe seçim kurullarıncavali veya kaymakamlara verilir.

  EkMadde 7 – (Ek: 18/7/1963-286/1 md.)

  İlçe seçim kurullarının kararlarına; 26 Nisan1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen KütükleriHakkındaki Kanunun 129 uncu maddesinde belirtilen süreler içinde,

  Seçimin iptaline dair kararlarına da 15 günzarfında,

  İl seçim kurullarına itiraz edilebilir.

  İl seçim kurulları itirazları inceliyerek engeç bir ay içinde kesin olarak karara bağlarlar. İl seçim kurullarınca muhtarve ihtiyar meclisi seçimlerinin iptali halinde aşağıda yazıldığı şekildehareket edilir.

  A) Muhtar ve ihtiyar meclisi seçimi iptaledilmişse eski muhtar ve ihtiyar meclisi yeni seçim yapılıncaya kadargörevlerine devam ederler.

  B) Sadece muhtar seçimi iptal edilmişse yenimuhtar seçilinceye kadar muhtarlık görevlerini yeni seçilen birinci üye görür.(Muhtarın geçici olarak görevini yapamıyacağı hallerde de görevi, aldıkları oysırasına göre üyeler tarafından yürütülür.)

  C) Yalnız ihtiyar meclisi seçimi iptaledilmişse eski meclis yeni seçime kadar görevine devam eder.

  EkMadde 8 – (18/7/1963 - 286/1 md. ile gelen ek 9 uncu madde hükmü olup maddenumarası teselsül ettirilmiştir.)

  Devlet İstatistik Enstitüsü İlçe seçimkurulları tarafından seçimi takip eden bir ay zarfında kendisine intikalettirilecek belgelere dayanarak köyler itibariyle seçmenler sayısını, oykullananlar sayısını ve muteber sayılan oy sayısını, seçimi takip eden bir yıliçinde yayımlar.

  Ara seçimlerinin sonuçları Devlet İstatistikEnstitüsü tarafından yayımlanmaz.

  EkMadde 9 - (20/5/1987-3367/1 md. ile gelen ek 11 inci md. hükmü olup maddenumarası teselsül ettirilmiştir.)

  Köy muhtarı, köy ihtiyar meclisinin olumlukararını aldıktan sonra, köy yerleşme planının yapılmasını bağlı bulunduğumülki amirinden talep edebilir. Köy yerleşme planı, köy yerleşik ve gelişmealanını ihtiva eder.

 

252

 

  EkMadde 10 – (20/5/1987-3367/1 md. ile gelen ek 12 nci md. hükmü olup maddenumarası teselsül ettirilmiştir.)

  Valilikçe resen veya köy muhtarının talebiuygun bulunduğu takdirde, köy yerleşme planının yapılması için Köy YerleşmeAlanı Tespit Komisyonuna gönderilir.

  Köy Yerleşme Alanı Tespit Komisyonu, ValiYardımcısı başkanlığında Maliye ve Gümrük, Bayındırlık ve İskan, Tarım Orman veKöyişleri Bakanlıkları ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü mahalli kuruluşlarınınbirer teknik elemanı ile köy temsilcisinden oluşur. Gerektiğinde bu komisyonailgili diğer kuruluşlardan da uzman eleman iştirak ettirilir.

  Komisyon, köyün halihazır ve gelişme durumunudikkate alarak, konut ve genel ihtiyaçlarına göre köy yerleşme planınıdüzenler. Bu plan üzerinde Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, meri İmar Kanunuve bu konudaki yönetmelik hükümlerine tabi olmaksızın, parsellerin konumunubelirleyen işleri yapar veya yaptırır. Bu plan valilikçe onaylanarakkesinleştirilir ve yürürlüğe girer.

  EkMadde 11 – (20/5/1987 - 3367/1 md. ile gelen ek 13 üncü md. hükmü olup maddenumarası teselsül ettirilmiştir.)

  Komisyon kararı ve köy yerleşme planı köymuhtarlığına tebliğ edilir. İtiraz edilmezse valinin onayı ile kesinleşir. Köymuhtarı köy ihtiyar meclisinin kararına dayanarak komisyon kararına karşı engeç 30 gün içinde valiliğe itiraz edebilir, itiraz valilikçe 15 gün içindekarara bağlanır. Bu karar kesindir.

  Kesinleşen kararlar Tarım Orman ve KöyişleriBakanlığı tarafından uygulanır.

  EkMadde 12 – (20/5/1987 - 3367/1 md. ile gelen ek 14 üncü md. hükmü olup maddenumarası teselsül ettirilmiştir.; Değişik: 27/5/2004-5178/6 md.)

  Köy yerleşme plânında konut alanı ve köy genelihtiyaçlarına ayrılan yerler, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunanseyrangâh, yol ve panayır yerleri gibi alanlar ve Hazinenin mülkiyetinde olupkamu hizmetine tahsis edilmemiş taşınmazlardan, 4342 sayılı Mera Kanununun 5inci maddesi hükümleri uyarınca incelenmesine müteakip mera, yaylak ve kışlakile otlak ve çayır olarak yararlanılamayacağı anlaşılan yerler köy yerleşmeplânının onayı ile bu vasıflarını kendiliğinden kaybeder.

  Ancak bu madde kapsamında Hazineninmülkiyetinde olup kamu hizmetine tahsis edilmemiş taşınmazların devri MaliyeBakanlığının görüşü alınmak suretiyle yapılır ve valilikçe köy tüzel kişiliğiadına tapuya tescil edilir.

  EkMadde 13 – (20/5/1987 - 3367/1 md. ile gelen ek 15 inci md. hükmü olup maddenumarası teselsül ettirilmiştir.)

  Köy tüzelkişiliği adına, köy yerleşme planınagöre en çok 2000 m2olmak üzere tescil edilen parseller köyde ikamet eden ve köy nüfusuna kayıtlıolup evi bulunmayan ihtiyaç sahiplerine ihtiyar meclisi kararı ile rayiç bedelüzerinden satılır.

  Satış bedeli peşin veya en çok 5 yılda ve 5eşit taksitle tahsil edilerek, o köyün imar işlerinde kullanılmak üzere köysandığına yatırılır.

  Köy ihtiyar meclisince satılan parsellerüzerine satış tarihinden itibaren en geç 5 yıl içinde bina yapılmasızorunludur.

  Hak sahipleri bu yerleri 10 yıl müddetlebaşkalarına devir ve temlik edemezler.

  EkMadde 14 – (20/5/1987 - 3367/1 md. ile gelen ek 16 ncı md. hükmü olup maddenumarası teselsül ettirilmiştir.)

  6831 sayılı, Orman, 2634 sayılı TurizmiTeşvik, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma, 1051 sayılı Kanunladeğişik 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla AlınacakTedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler veGüvenlik Bölgeleri Kanunları bu Kanun kapsamı dışındadır.

 

253

 

  Bu Kanunun hükümleri, belediye mücaviralanında bulunan köyler için, valinin teklifi ve Bayındırlık ve İskanBakanlığının onayı ile uygulanır.

  EkMadde 15 – (20/5/1987 - 3367/1 md. ile gelen ek 17 inci md. hükmü olup maddenumarası teselsül ettirilmiştir.)

  Komisyonun teşkili, çalışma ve karar verme esas veusulleri, köy tüzelkişiliği adına yapılacak tesciller, köy yerleşme planıdüzenleme esas ve usulleri, ihtiyaç sahiplerinde aranan vasıflar, deviryasakları, taşınmaz malların amaca uygun kullanılma esasları, rayiç bedeltayini, satış esasları ve diğer hususlar, bir yönetmelikle belirlenir.

  Bu yönetmelik, kanunun yürürlüğe girdiğitarihten itibaren en geç iki ay içinde Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ileTapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce ve ilgili kuruluşların görüşleri alınarakhazırlanır.

  EkMadde 16 – (Ek: 27/5/2007-5673/2md.; Mülga: 17/4/2017-KHK-690/28 md.)

Ek Madde 17 –(Ek: 27/5/2007-5673/2 md.; Mülga:17/4/2017-KHK-690/28 md.)

  EkMadde 18 – (Ek: 27/5/2007-5673/2md.) (1)

  Güvenlik korucuları ile korucu başlarının;görevlendirme şekilleri, göreve alınmalarında aranacak şartlar, görevleri,uygulanacak disiplin cezaları ve görevlerine son verilmesini gerektiren haller,disiplin amirleri, yararlanacakları giyim eşyaları ile bunların şekli ve verilmezamanları, eğitim ve denetim usûl ve esasları, sicil ve izinleri, ilkmüracaatlarında sahip olmaları gereken sağlık şartları, başka bir işte çalışmahakları ile bu Kanunda yer alan diğer hususlara ilişkin uygulamalar MilliSavunma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine İçişleri Bakanlığıncahazırlanacak ve bu maddenin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde BakanlarKurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

 

 

––––––––––––––––––––

(1) 3/10/2016tarihli ve 676 sayılı KHK’nin 8 inci maddesiyle, bu madde yer alan “Geçici Köy”ibaresi “Güvenlik” şeklinde değiştirilmiştir.

 

255

 

          Ek Madde 19 – (Ek: 3/10/2016-KHK-676/9 md.)

          Diğer mevzuatta geçen “geçici köy korucusu” ibarelerinden“güvenlik korucusu”; “gönüllü köy korucusu” ibarelerinden  “gönüllü güvenlik korucusu” anlaşılır.

Geçici Madde 1 – (Ek:13/2/2011-6111/187 md.)

31/12/2009 tarihinden önce belediye haline dönüşmek veyabaşka bir belediyenin sınırlarına dâhil olmak suretiyle tüzel kişiliğinikaybeden köylerde, kendilerine bu Kanunun ek 13 üncü maddesine göre taşınmazsatışı yapılan hak sahipleri hakkında satış bedelinin ödenmesi kaydıyla ek 13üncü maddede öngörülen diğer şartlar uygulanmaz. Bu maddenin yürürlüğe girdiğitarih itibarıyla henüz kesinleşmemiş davalarda da bu madde hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 2  (Ek: 4/7/2012-6353/67 md.)

Bu maddeyi düzenleyen Kanun ile ek 16 ncımaddede yapılan değişiklik sonucu anılan madde kapsamına girenlerden müracaat edenler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren anılan madde hükümlerinden yararlandırılır. Ancak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönem için herhangi bir ödeme yapılmaz.

27/5/2007 tarihli ve 5673 sayılı Köy Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce geçici köy koruculuğu yapanlardan ek 16 ncıve ek 17 nci maddelerde yer alan şartları taşıyanlara yazılı müracaatları üzerine bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren bu madde hükümleri uygulanır. Ancak geçmiş süreler için herhangi birödeme yapılmaz.

Geçici Madde 3  (Ek:31/10/2016-KHK-678/1 md.)

Bu maddeninyürürlüğe girdiği tarihte güvenlik korucusu olanlardan, bu maddenin yürürlüğegirdiği tarih itibarıyla;

a) 49yaşını dolduranların görevleriyle ilişiği bu maddenin yürürlüğe girdiğitarihten itibaren altı ay içinde kesilir ve bunlara önceden peşin ödenmiş olanücretin kalan günlere isabet eden tutarı geri alınmaz.

b) 44yaşını doldurmuş ancak 50 yaşından gün almamış ve hizmet süresi onbeş yıl veüzeri olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içindebaşvuruda bulunanların görevleriyle ilişiği başvuru tarihinden itibaren altı ayiçinde kesilir ve bunlara önceden peşin ödenmiş olan ücretin kalan günlereisabet eden tutarı geri alınmaz.

Birincifıkra kapsamında ilişiği kesilenlere bu Kanunun ek 16 ncı maddesinin birinci fıkrasıuyarınca aylık bağlanır. Aylık miktarı hesaplanırken onbeş yıldan daha azhizmeti olanlar için onbeş yıl esas alınır.

Birincifıkra kapsamında ilişiği kesilenlerin yerine aynı yerleşim biriminde görevyapmak üzere öncelikle ve sırasıyla varsa 30 yaşını doldurmamış olmak kaydıylaçocuklarından birisi, yoksa kardeşlerinden birisi güvenlik korucusu olarakgörevlendirilebilir.

Birinci fıkranın (b) bendine göre ilişiği kesilen güvenlikkorucularına, ilişiklerinin kesildiği tarihi takip eden aybaşından 50 yaşındangün alacakları tarihi takip eden aybaşına kadar olan ay sayısının, en sonaldıkları aylık ücretleri ile ilişiklerinin kesildiği tarihi takip edenaybaşında bu Kanunun ek 16 ncı maddesi uyarınca bağlanan ilk aylıkları arasındaoluşan farkın yarısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda tazminat defatenödenir. Verilecek tazminat tutarından herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz.

 

256

 

Geçici Madde 4 – (Ek: 17/4/2017-KHK-690/29md.)

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce güvenlik koruculuğu görevisona ermiş olanlardan mülga ek 16 ncı veya mülga ek 17 nci madde hükümlerikapsamında aylık bağlanmasına, tazminat veya ölüm yardımı ödenmesine hakkazananlar hakkında anılan mülga madde hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.Ayrıca, mülga ek 16 ncı madde kapsamında aylık bağlanmasına hak kazanangüvenlik korucularının vefatı halinde, 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre haksahiplerine, müracaat tarihini takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanır vegeçmişe dönük herhangi bir ödeme yapılmaz.

Geçici Madde 5- (Ek:28/11/2017-7061/4 md.)

Bu Kanunun ek 13 üncü maddesine göre satışı yapılan taşınmazlarailişkin olarak anılan maddede belirlenen süre içerisinde binalarını yapmayan yada taksitlerini ödemeyen hak sahipleri ile 31/12/2020 tarihinden önce süreleridolacak olan hak sahiplerine binalarını yapmaları veya taksitlerini ödemeleriamacıyla 31/12/2020 tarihine kadar ek süre verilir. Ancak bu süre içerisinde dehak sahiplerince bina yapılmaması veya taksitlerin ödenmemesi durumunda, butaşınmazlar köy tüzel kişiliği adına, tüzel kişiliğini kaybeden köylerde iseilgili belediye adına resen tapuda tescil edilir.

 

          Madde 96 – İşbukanunun hükümleri neşir ve ilanı tarihinden başlar.

          Madde 97 – İşbu kanunun hükümlerini yaptırmağa Dahiliye ve Adliye Vekillerimemurdur.

 

257

 

18/3/1924 TARİHLİ VE 442SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER :

 

          1-27/5/2007 tarihli ve 5673 sayılı Kanunun Geçici Maddesi:

          GEÇİCİ MADDE 1 –Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte;

          a) Görevde bulunan geçici köy korucularının görevlerine,18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun bu Kanunla değişik 74 üncümaddesine göre belirlenen sayı sınırlandırması nedeniyle son verilemez.

          b) Görevde bulunan ve 55 yaşını doldurmaları nedeniyleilişikleri kesilecek olan geçici köy korucularından, geçici köy korucusu olarak10 ila 15 yıl arasında hizmeti bulunanlara 1/10/2013-31/12/2013 tarihleriarasındaki dönemde 8.500, 1/1/2014 tarihinden itibaren 9.189  gösterge rakamı esas alınarak 442 sayılı KöyKanununun ek 16 ncı maddesi hükümlerine göre aylık bağlanır. 55 yaşınıdoldurmuş geçici köy korucularından 10 yıldan az hizmeti olanlar ise isteklerihalinde 10 hizmet yılını tamamlayıncaya kadar görevlerinde bırakılırlar vebunlar hakkında da aynı hükümler uygulanır. 55 yaşını doldurmuş geçici köykorucularından 10 yıldan az hizmeti olup da çalışmak istemeyenler hakkında ise442 sayılı Köy Kanununun ek 17 nci maddesi hükümleri uygulanır.(1)

          c) Görevde bulunan ve 55 yaşını doldurmamış olan geçici köykorucuları istekleri halinde 55 yaşını dolduruncaya kadar görevlerindebırakılırlar. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 55 yaşını doldurmamışolanlardan, 55 yaşını doldurdukları tarih itibarıyla 10 yıldan az hizmeti olanlar,10 hizmet yılını tamamlayıncaya kadar görevlerine devam edebilirler ve bunlarhakkında da (b) bendi hükümleri uygulanır.

          (b) ve (c) bendi hükümlerinde belirtilen şartlarıtaşımaları nedeniyle 442 sayılı Köy Kanununun ek 16 ncı maddesi hükümlerinegöre aylık bağlananlara 442 sayılı Köy Kanununun ek 17 nci maddesine göretazminat ödenmez.

          Yukarıda belirtilen hükümlerin uygulanması, 442 sayılı KöyKanununun bu Kanunla değişik 74 üncü maddesine göre görevlendirmeyi gerektirenhallerin ortadan kalkması durumunda veya idarî zaruret hallerinde,görevlendirmeye ilişkin aynı usûl uygulanmak suretiyle, geçici köy korucusuolarak yapılan görevlendirmelere son verilebilmesine engel teşkil etmez.



Baytürk
Okunma Sayısı: 1764


34.204.169.230








YAZARIN DİĞER YAZILARI

Radyo Kitrelimiz
Aidat Borcu Sorgulama
Son Ziyaretçi Yorumları
beyzat sönmez
Ihlara dan öte yana yolum düştü Kitreli ye öyle güzel ki Kitreli yollarına ölem ölem

beyzat sönmez
ana vatanımsın baba yurdumsun ne yapsam da yine unutulmuyor

nuriye ayhan altiner
benim babam kitreli annem aksaraylı cok kucukdum hayal.meyal hatirliyorum bir kere geldim...suan istanbulda yasiyorum aklim orada merak ediyorum babamın köyüne en kısa zamanda gelmek istiyorum.muhtarla tanışmak ziyaret etmek isterim herkese selamlar saygılar sevgiler


Tüm ziyaretçi yorumları için tıklayınız.
Günlük Gazeteler
Sponsorlarımız
Niğde Çiftlik Kitreli Beldesi © Copyright 2019  V4.1 Tüm Hakları Saklıdır. Hazır Köy Sitesi
Top